Abonelik için İstenilen Belgeler

İLK ABONELİK İŞLEMİ İÇİN

GEREKLİ BELGELER

 

MESKEN

 1. Yapı Kullanma İzin Belgesi
 2. (Kiracı için) Kira Kontratı,  Mülk Sahibi T.C. Kimlik Numarası
 3. Tapu Fotokopisi
 4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 5. Noter onaylı vekaletname aslı  (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)
 6. 6.       Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu Kapsamındaki Binalardan)

 

GEÇİCİ MESKEN

Geçici 11.Madde:

26.07.2008 tarihine kadar yapı(inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup, kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara; yol, elektrik, su, telefon,kanalizasyon,doğalgaz gibi altyapı hizmetlerinin birinin veya bir kaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde, ilgili yönetmelikler doğrultusunda fenni gereklerin yerine getirilmiş olması ve bu maddenin yayımı tarihinden itibaren başvurulması üzerine kullanma izni alıncaya kadar ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone gurubu dikkate alınarak geçici olarak su bağlanabilir. Bu kapsamda ilgili belediyeden su kesilmesi talebinin söz konusu olması halinde abonelik iptal edileceğinden su bağlanması herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez. Ancak, yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olma şartı 12.10.2004 tarihinden önce yapılmış olan yapılarla ilgili olarak uygulanmaz.
26/07/2008 tarihinden önce yapılan abonelikler de ait olduğu guruba dönüştürülür.
Geçici aboneler ait oldukları abone gurubuna göre tarifelendirilir. denilmektedir.
12.10.2004 öncesi yapılan yapılar ile ilgili

 1.  (Kiracı için) Kira Kontratı, Mülk Sahibi T.C. Kimlik Numarası
 2. Tapu Fotokopisi
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 4. Emlak Beyan Sureti
 5. Telefon,Elektrik,Doğalgaz,Su faturası örneği v.b
 6. Noter onaylı vekaletname aslı  (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)
 7. Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu Kapsamındaki Binalardan)

12.10.2004 ile 26.07.2008 arası yapılan yapılar ile ilgili

 1. İnşaat Ruhsatı Fotokopisi
 2. (Kiracı için) Kira Kontratı,  Mülk Sahibi T.C. Kimlik Numarası
 3. Tapu Fotokopisi
 4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 5. İlgili belediyesinden,yapı denetim firmasınca veya proje müellifince inşaat ruhsatına uygun yapıldığına dair belge
 6. Telefon,Elektrik,Doğalgaz,Su faturası örneği
 7. Noter onaylı vekaletname aslı  (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)
 8. 8.     Zorunlu Deprem Sigortası  Poliçesi (6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu Kapsamındaki Binalardan)

ŞİRKET

 1.Yapı Kullanma İzin Belgesi
 2.  (Kiracı için) Kira Kontratı, Mülk Sahibi T.C. Kimlik Numarası

 3. Tapu Fotokopisi
 4. İmza Sirküleri Aslı
 5. Şirket Kaşesi
 6.  Emlak Beyan Sureti (Yapı Kullanma İzin Belgesi yok ise)
 7. Elektrik - Telefon - Doğalaz Makbuzu (Yapı Kullanma İzin Belgesi yok ise)
 8. Noter onaylı vekaletname aslı  (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)
 9. Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi  (6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu Kapsamındaki

     Binalardan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERNEK

 1. Yapı Kullanma İzin Belgesi
 2.  (Kiracı için) Kira Kontratı, Mülk Sahibi T.C. Kimlik Numarası
 3. Tapu Fotokopisi

 4. Karar Defteri Fotokopisi
 5. Dernek Kaşesi
 6. Emlak Beyan Sureti  (Yapı Kullanma İzin Belgesi yok ise)
 7. Elektrik - Telefon - Doğalgaz Makbuzu (Yapı Kullanma İzin Belgesi yok ise)
 8. Noter onaylı vekaletname aslı  (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)
 9. Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu Kapsamındaki  Binalardan)

 

 

TİCARETHANE

 1. Yapı Kullanma İzin Belgesi,
 2. (Kiracı için) Kira Kontratı,  Mülk Sahibi T.C. Kimlik Numarası
 3.  Tapu Fotokopisi
 4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 5.  Noter onaylı vekaletname aslı  (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)
 6.  Zorunlu Deprem Sigortası  Poliçesi (6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu Kapsamındaki   

       Binalardan)

 

 

 

 

 

GEÇİCİ TİCARETHANE

 

    12.10.2004 öncesi yapılan yapılar ile ilgili

 1. (Kiracı için) Kira Kontratı, Mülk Sahibi T.C. Kimlik Numarası
 2. Tapu Fotokopisi
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 4. Emlak Beyan Sureti
 5. Telefon,Elektrik,Doğalgaz,Su faturası örneği
 6. Noter onaylı vekaletname aslı  (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)
 7. 7.       Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (6305 sayılı Afet Sigortaları Kamunu Kapsamındaki Binalardan)

12.10.2004 ile 26.07.2008 arası yapılan yapılar ile ilgili

 1. İnşaat Ruhsatı Fotokopisi
 2. (Kiracı için) Kira Kontratı, Mülk Sahibi T.C. Kimlik Numarası
 3. Tapu Fotokopisi
 4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 5. İlgili belediyesinden,yapı denetim firmasınca veya proje müellifince inşaat ruhsatına uygun yapıldığına dair belge
 6. Telefon,Elektrik,Doğalgaz,Su faturası örneği
 7. Noter onaylı vekaletname aslı  (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)
 8. Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu Kapsamındaki Binalardan)

 

 

İNŞAAT

 1. İnşaat Ruhsatı Fotokopisi
 2. Tapu Fotokopisi
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 4. Noter onaylı vekaletname aslı  (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)
 5. Su bağlanacak Kısma Sayaç Kutusu

 

ATIK SU

 1. (Kiracı için) Kira Kontratı, Mülk Sahibi T.C. Kimlik Numarası
 2. Tapu Fotokopisi
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 4.  İmza Sirküleri Aslı
 5.  Şirket Kaşesi
 6.  Atık Su Sayacının Fab. Seri No ve Markası
 7.  Noter onaylı vekaletname aslı  (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)

 

 

 

 

ORTAK MAHAL

1. Yapı Kullanma İzin Belgesi
2. Karar Defteri  
3. Yönetim Kaşesi
4. Noter onaylı vekaletname aslı  (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)
 

 

 


     

KÖY İKEN MAHALLE OLAN YERLER

 

6360 Sayılı Kanunun Geçici 1.Maddesinin 14.Fıkrası:


Bu Kanunla mahalleye dönüşen köylerde, bu Kanunun yayımlandığı tarih(12.11.2012) itibarıyla 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan Ulusal Adres Bilgi Sistemine kayıtlı veya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uydu fotoğraflarıyla tespit edilen, entegre tesis niteliğinde olmayan tarım ve hayvancılık amaçlı yapılardaki işletmeler ile bu yerlerde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, fırın, kahve, lokanta, pansiyon, tanıtım ve teşhir büfeleri, yerleşim yeri halkı tarafından kurulan  ve  işletilen  kooperatifler   işletme  ruhsatı  almış  sayılır.  Bu  işletmelerin  bulunduğu binalar ile konutlardan, bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar bitirilmiş olanlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya  belediye ya da üniversiteler tarafından fen ve sanat kuralları ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun yapıldığı tespit edilenler ruhsatlandırılmış sayılır. Ayrıca bu yapılar elektrik, su ve bunun gibi kamu hizmetlerinden yararlandırılır. Ancak; bu fıkranın öngördüğü uygulamaların özel kanun hükümlerine aykırı olması durumunda, özel kanun hükümleri geçerlidir.
 Diğer Görseller